Περισσότερες πληροφορίες

Education as a means of preventing radicalization and extremism (Greek: Η εκπαίδευση ως μέσο πρόληψης φαινομένων ριζοσπαστικοποίησης και εξτρεμισμού).

New Media, construction of social reality and radicalization of youth groups (Greek: Νέα Μέσα, κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας και ριζοσπαστικοποίηση νεανικών ομάδων).

From Radicalisation to Violent Extremism and Terrorism: Levels of Analysis, Theoretical Approaches and the Role of Internet (Greek: Από τη Ριζοσπαστικοποίηση στον Βίαιο Εξτρεμισμό και την Τρομοκρατία: Επίπεδα Ανάλυσης, Θεωρητικές Προσεγγίσεις και ο Ρόλος του Διαδικτύου)

Radicalisation and violent extremism: Causes and responses

Preventing radicalisation: a systematic review ofliterature considering the lived experiences of theUK’s Prevent strategy in educational settings

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID 19, η σύμπραξη DIVE IN διοργάνωσε διαδικτυακές συναντήσεις για τη συνέχιση της προόδου, συζήτησε τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης πιλοτικής εφαρμογής και ξεκίνησε τη δεύτερη φάση πιλοτικής εφαρμογής. Όλοι ελπίζουμε να συναντηθούμε σύντομα σε μεγαλύτερες ομάδες και σε εκδηλώσεις διάδοσης, όπως το τελικό συνέδριο που έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2021 στη Φλωρεντία της Ιταλίας.
Δελτίο Τύπου – Μάρτιος 2021

„Νέα μέσα, κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας και ριζοσπαστικοποίηση νεανικών ομάδων”, της Αγριογιάννη Αθανασίας. Η παρούσα εργασία διερευνά τη σχέση ανάμεσα στις λειτουργίες των Νέων Μέσων και τη ριζοσπαστικοποίηση νεανικών ομάδων. Διαθέσιμη στον σύνδεσμο:  http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&pid=iid:18083&lang=en

“Οι διαφορετικές διαδροµές της ριζοσπαστικοποίησης: Από  τον  ριζοσπαστισµό, στον εξτρεµισµό και στην τροµοκρατία (The Different Pathways of Radicalisation: From Radicalism to Extremism and Terrorism) ” της  Γιαννάκη Ντόρας.  Διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://www.academia.edu/25418164/

“Youth Radicalisation and the Role of Youth Work in Times of (In)security” (H Ριζοσπαστικοποίηση των νέων και ο ρόλος της Eργασίας με τη Νεολαία σε καιρούς (Αν)ασφάλειας), της Γιαννάκη Ντόρας. Το παρόν ενδιαφέρον άρθρο είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.researchgate.net/publication/320948017_’Youth_Radicalisation_and_the_Role_of_Youth_Work_in_Times_of_Insecurity’_Chapter_28_In_Thinking_Seriously_About_Youth_Work_-_And_how_to_prepare_people_to_do_it

Youth Radicalisation in Greece (Η ριζοσπαστικοποίηση των νέων στην Ελλάδα): https://yeip.org/2018/02/16/youth-radicalisation-in-greece/
Στα πλαίσια του Eυρωπαϊκού Erasmus+ Προγράμματος Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP), η παρούσα έκθεση παρέχει την κατάσταση σχετικά με την περιθωριοποίηση και τη ριζοσπαστικοποίηση στην Ελλάδα, καθώς και τους διαθέσιμους νόμους, πολιτικές και πρακτικές. H έκθεση είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά. Μπορείτε, επίσης, να κατεβάσετε ολόκληρο τον Οδηγό του Προγράμματος στον σύνδεσμο που δίνεται παραπάνω.

Ενίσχυση της δράσης της ΕΕ για την καλύτερη αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία, 14 Ιουνίου 2016. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο της για την ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα περαιτέρω μέτρα με σκοπό την υποστήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_16_2177