Περισσότερες πληροφορίες

„Νέα μέσα, κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας και ριζοσπαστικοποίηση νεανικών ομάδων”, της Αγριογιάννη Αθανασίας. Η παρούσα εργασία διερευνά τη σχέση ανάμεσα στις λειτουργίες των Νέων Μέσων και τη ριζοσπαστικοποίηση νεανικών ομάδων. Διαθέσιμη στον σύνδεσμο:  http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&pid=iid:18083&lang=en

“Οι διαφορετικές διαδροµές της ριζοσπαστικοποίησης: Από  τον  ριζοσπαστισµό, στον εξτρεµισµό και στην τροµοκρατία (The Different Pathways of Radicalisation: From Radicalism to Extremism and Terrorism) ” της  Γιαννάκη Ντόρας.  Διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://www.academia.edu/25418164/

“Youth Radicalisation and the Role of Youth Work in Times of (In)security” (H Ριζοσπαστικοποίηση των νέων και ο ρόλος της Eργασίας με τη Νεολαία σε καιρούς (Αν)ασφάλειας), της Γιαννάκη Ντόρας. Το παρόν ενδιαφέρον άρθρο είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.researchgate.net/publication/320948017_’Youth_Radicalisation_and_the_Role_of_Youth_Work_in_Times_of_Insecurity’_Chapter_28_In_Thinking_Seriously_About_Youth_Work_-_And_how_to_prepare_people_to_do_it

Youth Radicalisation in Greece (Η ριζοσπαστικοποίηση των νέων στην Ελλάδα): https://yeip.org/2018/02/16/youth-radicalisation-in-greece/
Στα πλαίσια του Eυρωπαϊκού Erasmus+ Προγράμματος Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP), η παρούσα έκθεση παρέχει την κατάσταση σχετικά με την περιθωριοποίηση και τη ριζοσπαστικοποίηση στην Ελλάδα, καθώς και τους διαθέσιμους νόμους, πολιτικές και πρακτικές. H έκθεση είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά. Μπορείτε, επίσης, να κατεβάσετε ολόκληρο τον Οδηγό του Προγράμματος στον σύνδεσμο που δίνεται παραπάνω.

Ενίσχυση της δράσης της ΕΕ για την καλύτερη αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία, 14 Ιουνίου 2016. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο της για την ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα περαιτέρω μέτρα με σκοπό την υποστήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_16_2177